Кариерно развитие

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от:

 1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;
 2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър.

Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени (ПКС):

 1. пета професионално-квалификационна степен;
 2. четвърта професионално-квалификационна степен;
 3. трета професионално-квалификационна степен;
 4. втора професионално-квалификационна степен;
 5. първа професионално-квалификационна степен.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, следва да отговарят на определени условия:

 1. към момента на кандидатстването имат най-малко 2 години учителски стаж;
 2. имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);
 3. успешно положен устен изпит по конспект с успех не по-нисък от много добър 4,50.

Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият:

 1. педагогически специалисти, които отговарят на изискванията на т. 1 и 2 и представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания.
 2. учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на т. 1 и 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания
Scroll to Top