Въпроси и отговори

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Дейност 1

1. Кога ще се получат информационните плакати за училищата и детските градини за тази учебна година?
Отговор: МОН е обявило процедура за рекламно-информационните материали и сувенири, след приключването на която училищата и детските градини ще получат такива.

2. Ще има ли информационни табели за РУО, за осигуряване на публичност на проекта?
Отговор: Да, те са част от обявената от МОН обществена поръчка и ще ви бъдат разпространени по региони.

3. Обучителите ще имат ли ангажимент да поставят банер на проекта в помещението, където се провежда обучение?
Отговор: Абсолютно задължително е обучителите да спазват мерките за публичност и комуникация. Задължително е да поставят банер/табела с информация за проекта в помещението, където се провежда обучението.

4. Какви консумативи са допустими за закупуване от РУО, освен външна памет от 1 ТБ?
Отговор: При изпълнение на проекта се прилага принципа за екологична устойчивост, поради което отчитането и съхранението на проектната документация се предполага да се извършва предимно в електронна среда. При доказана необходимост от други консумативи, за тях ще бъде осигурено финансиране от бюджета на проекта, перо "Непреки разходи".

5. Уточнете конкретно в кой текст от правилата за работни заплати в РУО е изписано ограничението за работа по проект в рамките на до 4 часа от работния ден?
Отговор: Съгласно ал. 3 на чл. 36 от ВПРЗ на служителите в РУО
"чл. 36. (3) Изчисляването, начисляването и изплащането на полагащите се основни месечни заплати/основни месечни възнаграждения на служителите, извършващи работи по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО или участващи в изпълнението на проекти при условията на § 6 от ЗУСЕСИФ, се извършва пропорционално от съответните източници на финансиране.
(4) Изчисляването, начисляването и изплащането на полагащите се основни месечни заплати/основни месечни възнаграждения по ал. 3 се извършва въз основа за действително отработените и приети часове."
В правилата не е изрично посочено времето за работа по управление и изпълнение на проекти. При обявяването на позициите за конкретния проект, по който се кандидатства са посочени часовете за работа по проекта. Всеки кандидат при подаване на заявлението си е запознат с броя на часовете.
В качеството си на експерти в РУО, предвид своята експертиза и опит, служителите изпълняват своите задължения съгласно длъжностна характеристика. Преките задължения са подробно разписани в нея. Едно от преките задължения е свързано с работа по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на ЕС, което не е основна дейност на служителя.
В длъжностното разписание на РУО са определени такива длъжности, чрез които ефективно и професионално да се подпомага органа на изпълнителната власт при осъществяване на неговите правомощия. С оглед вменените на конкретната длъжност отговорности и задължения, са разписани такива длъжности, които да реализират приоритетните цели на звеното и администрацията като цяло. Именно това правило се има предвид, когато се изготвя и предлага длъжностно разписание за утвърждаване от органа по назначаването. Със заповед № РД 09-856/20.03.2019 г. министъра на образованието и науката е утвърдил изменение и допълнение във ВПРЗ, съгласно които ще могат да се назначават служители по трудово правоотношение по реда на § 16, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на Закона за администрацията. Същите се назначават на срочно трудово правоотношение до приключване на проекта/програмата или до изчерпване на средствата, свързани с организацията и управлението, предвидени в бюджета на проекта/програмата, на пълен работен ден.

6. Остават ли ограниченията за включване в обучения по дейност 1 на педагогически специалисти на възраст над 54 години (до 10% в група)?
Отговор: Да, остава ограничението броят на педагогически специалисти на възраст над 54 години да не надвишава 10% за група.

7. Има ли разход, който ще се поема от педагогическия специалист или от образователната институция при провеждане на обучения с логистика?
Отговор: Разходът, който се поема от образователната институция при обученията с логистика са пътните разходи, необходими на лицето да пристигне/отпътува в/от мястото на отпътуване на групата. Това е в случаите, когато обучителната организация откаже да възстанови тези разходи. В случай, че обучението се провежда в педагогически колективи, където педагогическият състав е неделим и в групата са включени педагогически специалисти, които надвишават 10% участие на педагогически специалисти над 54 години, то би могло при решение от страна на детската градина или училището за тези учители, които са извън проектната целева група, за това конкретно обучение за тези лица да бъде заплатено от средствата за квалификация на училището, но само след координация с екипа по проекта от РУО. В тези случаи, в образеца на „Таблица микроданни“ тези педагогически специалисти не следва да бъдат отразявани, защото за тях не се отчитат средства за сметка на проекта.

8. На какви условия трябва да отговаря образователна институция, за да може да бъде определена за възложител по Дейност 1?
Отговор: В случаите, когато възложител е образователна институция, а не е РУО, условието е общият брой педагогически специалисти от конкретната институция, заявили желание за участие в обучение една и съща програма, да не е по-малко от 12. Максималният брой е 25.

9. Ако образователна институция е възложител и броят педагогически специалисти позволява формиране на повече от една група, може ли да сключва договори с различни обучителни организации или трябва да избере една организация/университет?
Отговор: Да, когато броят на сформираните групи е повече от един, образователната институция може да сключи договор с повече от една обучителна организация.

В случаите, когато изборът на педагогическите специалисти е за различни теми в едно от тематичните направления по проекта, то обучението може да се възлага на повече от една, т.е. различи обучителни организации, според направения избор на тема от педагогическите специалисти.

10. Кой създава и администрира в платформата на проекта групите за обучение, когато са възложени от образователна институция?
Отговор: Образователната институция, като се регистрира като възложител. Участието става след съгласуване с РУО.

11. Какви функции има РУО по отношение изпълнението на дейност 1 при възложител училище/детска градина?
Отговор: Координиращи и контролиращи функции, включително извършване на мониторинг.

Допълнение: Всички дейности, които се организират на територията на региона е необходимо да се координират и контролират от екипа на съответното РУО. В РУО трябва да се създаде организация, която да осигурява информация по отношение на протичащата квалификационна дейност по тематичните направления в региона. Това е необходимо още на етап планиране, за да се подготви коректното отчитане на дейностите. Информацията за всяко проведено обучение и сформирана група, без значение дали възложител е РУО или училище/детска градина, се отразява в информационната система и се проверява от екипа на проекта.

12. Има ли ангажимент РУО за мониторинг на обученията – ако да, само на тези, по които е възложител или и по отношение на възложените и организирани от образователните институции?
Отговор: Ангажиментът за извършване на мониторинг от страна на РУО е независимо кой е възложител. Документирането се осъществява чрез попълване на Формуляр „Карта за мониторинг“. Резултатите от извършения мониторинг се отчитат пред екипа в МОН.

13. Ако е допустимо обучение с логистика да се проведе на територията на друга област, има ли ангажимент РУО за мониторинг?
Отговор: Същият отговор като на въпрос №8: За всички обучения, които се организират от възложител - РУО или училище/детска градина, е задължително извършването на мониторинг.

14. Ще има ли промени в съдържанието на договора и техническото задание към него?
Отговор: Да, предвиждат се промени. Образецът на Договор и Техническото задание към него ще бъдат публикувани в информационната система.

15. Ще има ли квоти по области за следващите три кампании до 2021г.?
Отговор: Да, с цел ритмично изпълнение и отчитане на проекта се предвижда определянето на квоти по региони, които са съобразени в %-то разпределение на педагогическите специалисти.

16. Остава ли условието за възрастова граница 54 г. за участие на учителите в Дейност 1 и в Дейност 2?
Отговор: Не. За участие в Дейност 2 няма ограничение за възраст.

17. По Дейност 2 учителят, представил документи за ПКС, ще получи ли цялата фиксирана крайна сума от проекта, например, за участие в процедура за придобиване на Пета професионално-квалификационна степен – 73 лева? Или ще получи толкова лева, колкото са отразени в платежните му документи, но не повече от 73 лева?
Отговор: Педагогическият специалист получава сумата определена от проекта, без значение какъв разход е направил за подготовка (Четвърта и Пета ПКС) или каква такса за включване в процедура по придобиване е заплатил. Доказването на основанието за участие в дейността се извършва чрез представяне към Заявлението на сканирани копия на удостоверение (подготовка – Четвърта и Пета ПКС), свидетелство за придобита ПКС, платежен документ (удостоверява, че е извършено плащане за дейността, а не неговата стойност за възстановяване, защото тя е фиксирана по проекта). За всяка придобита ПКС се изплаща сумата, записана в Заявлението.

18. За да получи пари за присъдена ПКС, в рамките на 73 лева, например, ще се отчетат ли всички направени разходи от учителя - платено явяване на изпит + отделно и допълнително платено издаване на свидетелство?
Отговор: Да, отговорът се съдържа към въпрос 17
Педагогическият специалист получава сумата определена от проекта, без значение какъв разход е направил за подготовка (Четвърта и Пета ПКС) или каква такса за процедура по придобиване е заплатил.

19. Ще се възстановят ли средства на учител, платил през м. септември 2018 г. за явяване на изпит за ПКС, явил се на изпит след 4 октомври, платил издаването на свидетелството си за ПКС в края на октомври, което е издадено през октомври 2018 г.?
Отговор: Да, по проекта се възстановяват разходи за включване в процедури за ПКС /явяване на изпит/, състоял се на/след 04.10.2018 г. или най-късно до 03.10.2021 г.

20. Ще се възстановят ли средства на учител, платил на 04.10.2018 г. за явяване на изпит за ПКС?
Отговор: Да, считано от 04.10.2018 г. разходите са допустими за възстановяване.

21. За преминато подготвително обучение за придобиване на ПКС, освен платежен документ, задължително ли е необходимо и удостоверение за преминатото обучение, както е посочено в Указанията, тъй като повечето департаменти не са издавали такива?
Отговор: Ако педагогическият специалист иска възстановяване на средства за подготовка трябва да приложи копие от удостоверение за обучение, което удостоверява, че е преминат курс с продължителност не по-малко от 32 часа.

22. Платежен документ за възстановяване на средства по Дейност 2 може ли да бъдат, освен фактура, само касова бележка или само документ от банка за извършен превод на средства?
Отговор: Да, може.

23. При случай, в които ни бъдат предоставени платежни документи от педагогически специалист със заплатена сума по-малка от определената в проекта за възстановяване, ние какво ще платим?
Отговор: Отговорът се съдържа към въпрос 17 Педагогическият специалист получава сумата определена от проекта, без значение какъв разход е направил за подготовка (Четвърта и Пета ПКС) или такса за процедура по придобиване е заплатил. За всяка процедура за ПКС се възстановява сума в размер, посочен в Заявлението.

24. При провеждане на обучение от 2 и 3 кв. кредита и необходимостта от издаване на командировъчно на ПС, кой издава командировъчното и го подписва, за чия сметка, и какво следва да бъде вписано в него?
Отговор: Командировъчната заповед се издава от работодателя като се изписва за чия сметка са разходите на командированото лице. Задължително се посочва, че лицето ще участва в дейност по проект КПРПС.

25. Ако един ПС вече е преминал обучение по Дейност 1 и заяви желание да се включи отново ще е допустимо ли това през Информационната система?
Отговор: Ако ПС е преминал обучение по Дейност 1 в първата кампания – до 31.12.2018 г., то не може да участва в следващи кампании по тази дейност. Системата прави проверка и не допуска включване в обучение. Също така ПС не може да заявява няколко програми за една кампания едновременно. Може само да променя избора си, докато не бъде включен в група.

26. По Дейност 1 - Следва ли педагогическите специалисти, които имат избрана програма за кампанията до м. декември 2018 г, но не се е организирало тогава обучение да направят отново избор на същата програма за кампанията до м. август 2019 г?
Отговор: Да, всяка кампания изисква нов избор на програма за обучение. Изборът се извършва за съответната кампания.

27. По Дейност 1 - Обученията за 2 и 3 кредита могат ли да се провеждат разпокъсано във времето или трябва да се провеждат в последователни дни?
Отговор: Присъствената част от обучението се провежда в последователни дни. Неприсъствената, съгласно представения от Изпълнителя учебен график за провеждане на обучението.

28. По Дейност 2 - Заявление за всяко ПКС по отделно ли се подава? Имаме пед. специалисти, които през м. ноември 2018 г. са придобили V ПКС. На тях ще им бъде възстановена сумата срещу представени удостоверение ( ако обучението е било след 04.10.2018 г.) и свидетелство). Трябва ли те да представят платежен документ, ако плащането е извършено преди м. октомври 2018 г. – през м. юни 2018 г.? Същите желаят да подават заявление за придобиване и на ІV ПКС. Две заявления ли подават или едно като попълват всички необходими отметки?
Отговор: За всяко включване в процедура за ПКС се подава отделно Заявление. Към него се прилагат доказателствата, които отчитат участието на ПС в дейността.

29. Как да се сканират заявленията – заедно с декларацията и картата за участие и свидетелството с финансовите документи – всичко в един файл или по друг начин?
Отговор: Желателно е да се сканират в един файл.

30. Извършено е общо плащане – сумата е събрана и един учител е извършил банков превод – има общо платежно нареждане, но няма фактура и касова бележка. Трябва ли да се възстановяват средства на учителите с приложен поименен списък или не – отнася се за ПКС –та, придобити през м. ноември 2018 г. ?
Отговор: В такива случаи към платежния документ се представя поименен списък.

31. Приходен касов ордер без номер и дата финансов документ ли е ?
Отговор: Не.

32. Квитанция без номер и дата, без касова бележка финансов документ ли е?
Отговор: Не.

33. Плащане към обучителните организации за обученията с логистика кога ще се прави? (хотелите искат плащането да става веднага).
Отговор: В договора ще бъде предвидена възможност за авансово плащане в размер на 70% от стойността на обучението.

34. Заявените (от пед. специалисти) обучения в платформата за Кампания 1 по Дейност 1, ще бъдат ли прехвърлени за Кампания 2 по същата дейност или педагогическите специалисти отново ще трябва да потвърдят своя избор, т.е. при избор от РУО от падащото меню „Кампания 2” да се визуализират всички заявени до момента обучения. По-голямата част от педагогическите специалисти от област Ямбол направиха своя избор при старта на проекта и очакват да бъдат включени в избраните от тях теми.
Отговор: Заявените от педагогическите специалисти обучения в платформата за Кампания 1 по Дейност 1 няма да бъдат прехвърлени за Кампания 2 по същата дейност. За Кампания 2 педагогическите специалисти трябва да направят нов избор, с което се дава възможност педагогическият специалист да потвърди заявено вече обучение, което до момента не се състояло или да направи нов избор на обучение, предвид потвърдените програми за Кампания 2. Всяка кампания на проекта има своята самостоятелност с начало и край.

35. Ще сключваме ли отново договори, както при предната вълна и кой ще бъде възложител – само РУО или отново ще има и възложители – училища и детски градини. И ако е предвидено отново такова сключване на договори – за кога е предвидено това?
Отговор: Да, ще се сключват договори с РУО, училища и детски градини - възложители, непосредствено преди сформиране на група.

36. Ще има ли отново списък с конкретни училища и детски градини, които могат да бъдат самостоятелни възложители?
Отговор: Да, след съгласуване със съответното РУО.

37. Учители, които се регистрираха за обучения в предната вълна, но поради някакви причини (напр. недостатъчен брой за сформиране на група) не са били включени в обучения, сега могат ли пак да се пререгистрират и да си изберат обучения?
Отговор: Да. Трябва да изберат отново програма.

38. Какво се случва, ако сега училище иска да си организира по проекта обучение за целия екип, но няколко от учителите му вече са участвали в обучение по време на предната вълна – ще бъде ли допустимо за тези учители да си доплаща от бюджета за квалификация, без да се нарушава максимално определения размер на групата (25 човека)?
Отговор: В тази кампания по проект се включват само учители, които не са се включвали в обучения по проекта и групата не трябва да надвишава 25 човека. Това са учителите, за които издадените удостоверения в резултат на участието им се прилагат в отчета за проведено обучение и са вписани в таблиците с микроданни. За всички останали, за които обучителната организация провежда обучение са обект на договаряне, което няма отношение с проекта.

39. Запазват ли се цените и условията, както в предния договор, или ще има някакви промени?
Отговор: Да, стойностите са същите. Разбира се, в тази кампания могат да бъдат проведени обучения за 2 и 3 кредита, с възможност за логистика. Това е обект на договаряне.

40. Как ще става отчитането и съответно заплащането на изнесените обучения, ако такива се планират сега в тази вълна? В повечето случаи на хотелите се плаща авансово почти изцяло още при резервация и трябва да заделим достатъчен финансов ресурс за това.
Отговор: В договора ще има възможност да се договаря авансово плащане в размер на 70% от стойността на обучението.

41. От кога се очаква да стартират самите обучения?
Отговор: След избора направен от педагогическите специалисти, сформирането на групите, се стартира с планирането на графиците и подписването на договорите за обученията.

42. В едно обучение на педагогически специалисти могат ли да се включат две теми за 32 часа и се присъдят два кредита и също така три теми за 48 часа за присъждане на 3 кредита, за да може да се покрият изискванията в едно обучение да се присъдят два или три кредита в интерес на педагозите?
Отговор: Производството за одобряване на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е разписана в Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), Глава единадесета, Раздел V. Програмите се одобряват в съответствие с тяхното съдържание, изискванията за което е разписано в чл. чл. 232, ал. 1 от ЗПУО. Заповедта на министъра или заместник-министъра, с която са одобрени програмите е следствие на процедура по проверка на заявените програми и съответствието с разписаните изисквания в ЗПУО. В този смисъл, заповедта е за одобрена програма с брой часове, брой квалификационни кредити и списък от обучители. Всяка промяна в програмата е обект на ново разглеждане и нова заповед. В този смисъл, темите не могат да се обединяват и да се дават сборни кредити.

43. Необходимо ли е обучителната организация да събира предварително данни за участниците в обучението и техните дипломи?
Отговор: Системата предоставя възможност за автоматично генериране на удостоверение, при което се взимат данни за обучението и лични данни, вкл. данни за диплома, които Педагогическият специалист е въвел. Преди отпечатване на удостоверението е необходимо да се въведе номер и дата. След отпечатване на удостоверението през система е необходимо да се подпечата и подпише и да се прикачи в системата в PDF формат.

44. При натискане на бутон за печатане на удостоверение излиза съобщение, че курсистът не е попълнил анкетата за обратна връзка. Нали няма да е обвързано това действие с издаването на удостоверението от страна на обучителната организация?
Отговор: Педагогическият специалист задължително трябва да попълни анкетата преди да му бъде качено удостоверението. Това е механизъм, заложен в дейностите по проекта за получаване на обратна връзка. Предтои разработване на нов Регистър на одобрените програми и обратната връзка с анкети е заложена като изискване от Министъра.

45. Защо трябва да се сканират ръкописен подпис на ректор (ръководител на обучителна организация) и печат върху удостоверение? Достатъчно е в текстовите полета на ниво "курсист" да се въведе датата и рег. номер на издаване на удостоверението.
Отговор: Личен подпис и печат са задължителни атрибути на удостоверението, което го легализира. В този вид Педагогическите специалисти го достъпват през системата и прилагат, когато е необходимо да докажат квалификацията си. Аналог са дипломите, които се издават от университетите и винаги имат подпис и печат. Вариант е не Ректорът да подписва, а негов упълномощен заместник.

Дейност 2

1. Какво трябва да включва ежемесечно подаваната от директорите справка в РУО – заявления, подадени с отчетни документи и с предстоящо възстановяване на средства ИЛИ всички подадени заявления – за плащане и за намерения?
Отговор: Да, включва информация, както по отношение на: т.1. планирани обучения, така и по отношение на т.2. отчитаните - т.1 е необходима, за да се знае какви средства да се планират, а т.2, съответно за превод и възстановяване на разхода.

2. Предвид липсата на нормативно изискване за задължително участие в подготвителен курс за придобиване на ПКС и ограничението темата на подготвителния курс да не е свързана с работа в мултикултурна среда, моля да уточните изисква ли се темата на курса да е „подготвителен курс за…“ ИЛИ логично, да е на тема, която учителят счита за отговаряща на неговите потребности от подкрепа при подготовката му за явяване на процедура?
Отговор: Обученията, в които педагогическият специалист се е включил по дейност 2 са реално за подготовка за придобиване на Пета или Четвърта ПКС, което не е задължително изрично да бъде записано в удостоверението, но трябва да бъде признато от департаментите при допускане в процедурата за придобиване на ПКС (всеки специалист, който се включва в Дейност 2 трябва да се запознае с разпоредбите на раздел VI на Наредба №12/01.09.2016г. и да отговаря на изискванията, да спази стъпките описани за придобиване на съответната ПКС), а за да бъдат възстановени разходите трябва обучението да бъде с продължителност не по-малко от 32 часа.

3. Съществува ли пречка педагогически специалист да поиска възстановяване на средства за ПКС, придобита по време на майчинство?
Отговор: Ако педагогическият специалист е част от щатния състав на училището/детската градина, същият отговаря на изискванията за заемане на длъжността и за придобиване на съответната ПКС, той би могъл да подаде заявление за възстановяване на разхода.

4. Протоколът от проведен изпит за ПКС е с дата преди 04.10.2018 година, а Заповедта за присъждане на ПКС е от месец ноември 2018 година. При този случай - възстановяват ли се средствата от проекта?
Отговор: За отчитане на Дейност 2 по проект КПРПС е водеща датата на провеждане на изпита, т.е. датата на Протокола, а не на Заповедна за присъждане на ПКС. В конкретния случай датата на изпита е преди 04.10.2018 г., поради което не следва да се възстановят средства за сметка на проекта.

Scroll to Top