Новини

На вниманието на педагогическите специалисти!

30/10/2018 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,

За участие в краткосрочни обучения по Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, моля да имате предвид следните уточнения:

1. За участие в проекта могат да бъдат включени лица, които отговарят на изискванията, определени в чл. 211 и чл. 213 от Закона за предучилищното и училищното образование. Следователно, лица със завършено само средно образование не могат да участват в дейностите по проекта;

2. Информационната система ще допуска за включване в обучения по Дейност 1 по проекта само лицата, които при регистрация в системата са отразили ОКС минимум "професионален бакалавър";

3. Удостоверението, което ще доказва успешното приключване на обучението по проекта, е в съответствие с Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 3, т. 3 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. Издаването на удостоверение е основание за отчитане на разходи по проекта.

С уважение,

От екипа на проект КПРПС

Scroll to Top