Новини

ВАЖНО съобщение до училищата и детски градини - Възложители на обучения по Дейност 1 по проект КПРПС!!!

28/06/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги, С оглед коректното отчитане на изпълнението на проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" екипът на проекта Ви обръща внимание, че преди да изпратите Заявка за предоставяне на средства за окончателно плащане за проведено обучение, е необходимо да проверите и да се уверите в следното: 1. Попълнени ли са Анкетни карти за удовлетвореност от всички педагогически специалисти, участвали в обучението? В тази връзка, напомняме Ви, че попълването на анкетите се извършва от педагогическите специалисти САМО електронно, през личните им профили. Допуска се изключение за качване в информационната система на анкетни карти на хартиен носител, но само за обучения, проведени преди 12 юни 2019 г. В тези случаи, възложителите следва да качат сканираните анкетни карти в системата и да уведомят по ел.поща екипа на проекта, за да бъде извършено служебно отразяване на данните, вместо самите участници. 2. Всички удостоверения качени ли са от Изпълнителя в информационната система на проекта? 3. Всички документи от Изпълнителя качени ли са в системата към съответната група, съответно отварят ли се файловете? 4. Изпълнителят спазил ли е задължението си към отчетните документи да представи Таблица-микроданни (в excel формат) и присъствен списък на групата? 5. Броят и данните за участниците, посочени в Таблица-микроданни, съответстват ли на тези от присъствения списък, и съответно на общия брой Удостоверения качени в информацинната система? 6. Качени ли са всички отчетни документи от Възложителя? ВАЖНО! Заявката за предоставяне на средства за окончателно плащане за проведено обучение по проекта се изпраща на екипа на проекта едва, след като е извършена проверка от страна на Възложителя и е установено, че всички отчетни документи са налични в информационната система. При изготвянето на Заявката за окончателно плащане следва да се попълва само т.2, както и задължително трябва да бъде упоменат номера на групата. Заявката ще бъде върната за корекция от Възложителя, при установени несъответствие в документите или при липсващи такива в информационната система. Преводът на средства от проекта се извършва САМО след коректно отчетени документи в информационната система. Екипът на проекта остава на разположение, при необходимост от допълнителна информация! С уважение.

Scroll to Top