Новини

👉 ВАЖНO: Самостоятелни възложители

13/12/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги - членове на регионалните екипи по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (проект КПРПС), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

Напомняме Ви, че в Дейност 1 и Дейност 2 на проект КПРПС могат да се включат всички педагогически специалисти, работещи в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, които изпълняват норма преподавателска заетост.

Възложители на обученията по Дейност 1 могат да бъдат Регионалните управления на образованието (РУО), държавните и общински училища и детски градини. В този смисъл, училищата и детските градини са самостоятелни възложители.

В обученията, организирани от РУО, могат да участват и педагогически специалисти, работещи в частни училища и детски градини.

Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), в това число центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми не могат да бъдат самостоятелни възложители, но педагогическите специалисти, работещи в тях могат да бъдат участници в проекта, като се включат в обученията по Дейност 1 или в Дейност 2 за придобиване на професионално-квалификационни степени.

Във връзка с изпълнението и отчитането на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително участие в подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен" по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Ви информираме следното:

За възстановяване на средства по Дейност 2 по проекта могат да се включат всички педагогически специалисти, участвали в процедура и придобили професионално-квалификационна степен през периода от 04 октомври 2018 г. до 03 октомври 2021 г. включително.

За целта е необходимо педагогическият специалист да е попълнил и приложил пакет от документи, който да съдържа сканирано копие на платежен документ, копие на Свидетелство за придобита ПКС, Удостоверение за завършен подготвителен курс за придобиване на Пета или Четвърта ПКС (ако е приложимо), платежен/ни документ/и за заплатените от него такси или декларация от лицето, Заявление - по образец до директора на образователната институция за участие и попълнени приложения към него (декларации,  анкетна карта и т.н.).

В случай, че педагогическият специалист се отчита с фактура, на гърба на фактурата или извън полето на фактурата (без да се засягат реквизитите) същият декларира, че плащането е извършено за участие в процедура за придобиване ПКС, за което се подписва. Без значение какви разходи и на каква обща стойност лицето е извършило за включване в процедура за придобиване на ПКС, при представено от него Свидетелство за придобита ПКС следва да му се възстанови сума в размер, съответно за:

- Пета професионално-квалификационна степен – 73 лв.

- Четвърта професионално-квалификационна степен – 96 лв.

- Трета професионално-квалификационна степен – 50 лв.

- Втора професионално квалификационна степен – 91 лв.

- Първа професионално-квалификационна степен – 102 лв.

Обръщаме внимание, че за периода на проекта от 04 октомври 2018 г. до 03 октомври 2021 г. включително педагогическите специалисти могат да придобиват повече от една ПКС, при спазване на реда и условията на Наредба 15 от 2019 г.

Директорът на образователната институция подава документите на педагогическите специалисти до екипа на проекта в РУО, който ги предоставя на екипа в МОН. Възстановяването на средствата по банковите сметки на лицата, заявили участие в Дейност 2, се осъществява от екипите в РУО, които предварително или след направени парични преводи заявяват необходимите им средства по Дейност 2.

 

Екипът на МОН остава на Ваше разположение!

Scroll to Top