Новини

Обучение на тема „Проектно-базирано обучение“ се проведе в 138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, гр. София

05/07/2019 | Публикувано от: Администратор

На 03.07.2019г. в 138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, гр. София се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. - Дейност 1. Тема на обучението беше „Проектно-базирано обучение“, а обучаващата организация - „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ“ OOД с лектор проф. д-р Янка Тоцева. В резултат на обучението се очаква учителите да усвоят и прилагат иновативни образователни технологии като: техники и методи на преподаване и оценяване; техники и начини за формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене; за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници; модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати. Очаква се също така да подобрят уменията си за: дефиниране на ясни образователни цели, планиране на подходи и техники за учене и мотивиране на учениците, за умения за развитие на творческото мислене и мотивация за самостоятелно действие у учениците, както и да организират, координират и контролират дейностите по време на учебния процес, като поддържат необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа- за работа в екип, конструктивни подходи на сътрудничество, за насочване на учениците към автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения. Обучението се състои от 8 часа присъствени и 8 часа самостоятелна работа след курса, с присъждане на 1 квалификационен кредит. На обучението присъстваха 17 педагогически специалисти от 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“

Scroll to Top