Новини

👉 ВАЖНO: Дистанционно обучение

19/03/2020 | Публикувано от: Администратор

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, организирани по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и по национални, регионални и институционални програми и планове следва да бъдат съобразени със следните указания:

  1. Относно дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и в съответствие с указанията дадени от Управляващия орган:
  • Дейност 1. Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 15/22.07.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

В условията на извънредно положение е допустимо без ограничение да се провежда неприсъствената форма на обучение. Планирането и провеждането на обученията в присъствената форма следва да се извърши при стриктно спазване на ограниченията, въведени от Министъра на здравеопазването, Министъра на образованието и науката и Националният оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19.

  • Дейност 2. Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС), включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.

Част от дейностите може да се изпълняват дистанционно, ако не нарушават разпоредбите на Раздел V. Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и са в съответствие с изискванията на съответното висше училище за провеждане на процедури за придобиване на ПКС.

  1. Относно изпълнението на квалификационни дейности по национални, регионални и институционални програми и планове се допуска възможност за провеждане на обученията в дистанционна форма, както следва:
  • Обучения провеждани от обучителни организации за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по програми, които са одобрени със заповед на министъра на образованието и науката с частично присъствена форма на обучение и вписани в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, могат да удължат периода на провеждане на обученията по програмата като часовете, предвидени за обучение в неприсъствена форма могат да се провеждат в електронна и дистанционна форма обучение, а присъствената форма, следва да бъде проведена след прекратяване на извънредното положение.
  • Обученията провеждани от висшите училища за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и за подготовка за придобиване на професионално-квалификационни степени могат да провеждат обучения при спазване на разпоредбите на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

            Педагогическите специалисти, участвали в обученията ще получат удостоверения, с които се присъждат квалификационни кредити при спазване на реда, определен в Наредба №15/22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на учителите директорите и другите педагогически специалисти.

            Без ограничения могат да се провеждат обучения само в дистанционна форма, за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, за които не следва да бъдат присъждани квалификационни кредити.

 

Scroll to Top