Новини

👉 ВАЖНO: ОБУЧЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

29/05/2020 | Публикувано от: Администратор

Във връзка с издадена Заповед РД 01-277/26.05.2020 на министъра на здравеопазването, с която отпадат част от мерките, въведени заради COVID-19, Ви информирам, че обученията и квалификациите на педагогическите специалисти по проект BG05M2OP001-2.010-0001  „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ могат да бъдат организирани и в двете си форми – присъствена и частично присъствена, като при организацията на присъствената форма на обучение, трябва да бъдат съобразени следните условия:

  1. Броят на обучаемите да не надвишава 20 участника в група за обучение.
  2. Залите за обучение и разположението на работните места да осигурява разстояние от 1,5 м между участниците.
  3. Да бъдат на разположение дезинфектанти при влизане в закрити помещения и осигурени маски за еднократна употреба за участниците, в случай, че не са снабдени с такива.

За работа в обществени места трябва да се спазват противоепидемичните мерки, въведени със заповед № РЗ-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Scroll to Top