Новини

Обучение на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“ се проведе в Сливен

11/07/2019 | Публикувано от: Администратор

В периода от 03.07.2019 г. – 05.07.2019 г. в СУ „Константин Константинов“ – Сливен 25 педагогически специалисти от училището взеха участие в обучение на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“. Обучението се реализира по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Лектор на обучението беше Борис Михайлов от „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“, който по интересен и атрактивен начин представи приложими методи и програми за работа с ученици от всички възрасти. По време на обучението на учителите беше предоставена възможност сами да създават приложения в електронните програми Learningapps и Kahoot, които в последствие успешно могат да се прилагат в процеса на обучение. Практически приложимо бяха представени програмите за създаване на тестове, в които могат да се вмъкват видео файлове и изображения. Всеки участник реши тест, създаден от своите колеги, което допринесе за повишаване на интереса и мотивацията, както и на емоционалното преживяване по време на обучението. Учителите считат, че усвоените по време на обучението знания и умения лесно ще бъдат прилагани в бъдещата работа с учениците, което би допринесло за разнообразяване и допълване на обучителния процес в училище.

Scroll to Top