Новини

Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката - м.юни 2020 г.

23/09/2020 | Публикувано от: Експерт

На 27.06.2020 г. в гр. Силистра бяха проведени две обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 - Дейност 1 „Подкрепа за професионално и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба №15 от 22.06.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Преминалите обученията са по теми: 1. „Интерактивни методи и похвати в учебния процес в училище“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“; 2. „Обучение на педагози за работа с дигитални уст-ройства в детските градини“ на „Орак инженеринг“ ЕООД. Обучени са общо 39 педагогически специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Силистра и им е присъден по един квалификационен кредит.

Scroll to Top