Новини

Педагогическите специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Смилян, участваха в обучение на тема "Приобщаващо образование"

06/10/2020 | Публикувано от: Администратор

12 педагогически специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Смилян, обл. Смолян взеха участие в обучение на тема „Приобщаващо образование“ с обучител проф. д.п.н. Дора Левтерова. Обучението се проведе по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Темата на обучението бе избрана колективно и е свързана с това, че в училището се обучават 130 ученици, като 29 от тях са със специални образователни потребности. Обучението е насочено към практическата работа с учениците в процеса на приобщаващото образование.

По време на обучението педагогическите специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Смилян се запознаха с:

  • Профил на учителя в приобщаващото образование
  • Универсалния дизайн на учене
  • Адаптиране на учебно съдържание
  • Насоки за работа за учители и родители
  • Стратегии за работа с ученици със СОП и други
  •  

След края на обучението, те споделиха, че изключителен интерес за всички са предизвикали представените от проф. Левтерова методи на активно учене в процеса на приобщаващото образование.

„Всички педагогически специалисти трябва да сме подготвени за работа с ученици със СОП, да познаваме възможностите и средствата за ангажирането им в образователния процес.“, каза г-жа Лиляна Балийска - директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Смилян.

„Обучението по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Приобщаващо образование“ обедини всички нас и ни показа, че за да сме полезни всички заедно при работата си в света на приобщаващото образование трябва да успеем:

Да изградим стратегии за справяне; Да прилагаме педагогическа интуиция при работата си с ученици със СОП; Да умеем да оценяване различните възможности на всички ученици; Да работим за силата на духа и мотивацията за успех у всяко дете; Да бъдем лидери в класната стая; Да създаваме позитивна приобщаваща класна стая; Да приобщим т.е да осигурим присъствие, участие и успех на всички учащи се.“, допълни още г-жа Балийска

Scroll to Top