Новини

Проведено обучение с възложител РУО - София-град

13/10/2020 | Публикувано от: Експерт

В периода от 22 до 31 август в гр. София РУО – София-град в качеството му на възложител и обучителна организация „РААБЕ България“ ЕООД проведоха обучение на 13 педагогически специалисти от ЧСУ „Българско школо“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” на тема „Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“ с продължителност 48 ак.часа за 3 квалификационни кредита. В процеса на обучение педагогическите специалисти развиват компетентностите си по отношение на знания, умения и отношения за Дизайн мисленето като иновативен подход за развитие на иновации и иновативни проекти в образователната институция и придобиват умения за прилагането му в процеса на търсене на иновативни решения, организационно развитие и управление на училището, усъвършенстват уменията си за стратегическо планиране, визия за развитие на ефективни институционални политики, както и повишават мотивацията, емпатията и уменията си за работа в екип. Всички педагогически специалисти са преминали успешна обучителната програма и са получили удостоверения с присъдени 3 квалификационни кредита

Дизайн мислене
Scroll to Top