Новини

Проведено обучение с възложител РУО - София-град

13/10/2020 | Публикувано от: Експерт

От 07 до 9 юли 2020 г. в с. Баня, гр. Разлог се проведе присъствената част от обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на 14 педагогически специалисти от ЧСУ „П.Р.Славейков“ и ЧНУ „Фоти“” с възложител РУО – София-град и изпълнител - обучителна организация „Изоблок“ ЕООД. Обучението бе на тема: „Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната нтелигентност на децата и учениците“ с продължителност 48 академични часа за присъждане на 3 кв.кредита. Чрез използване на различни интерактивни методи на обучение (обсъждане, дискусия, визуализация, казус, мозъчна атака, ролева игра, дидактическа игра, симулации и др.) педагогическите специалисти се запознават с актуални иновативни практики и образователни технологии, които могат да използват в образователния процес в училище. Всички педагогически специалисти са преминали успешно обучението, за котето са им присъдени по 3 квалификационни кредита.

Scroll to Top