Новини

Обучение на тема „Комуникативни умения и ефективно общуване между учители, ученици и родители“ от 04 до 13 юли 2020 г. с възложител РУО - София-град

13/10/2020 | Публикувано от: Експерт

От 04 до 05 юли 2020 г. в гр. Банско се проведе присъствената част от обучението на педагогически специалисти от столични детски градини по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” с възложител РУО – София-град и изпълнител - обучителна организация „Изоблок“ ЕООД. Обучението бе на тема: „Комуникативни умения и ефективно общуване между учители, ученици и родители“ с продължителност 32 академични часа. Чрез използване на различни интерактивни методи на обучение (обсъждане, дискусия, визуализация, казус, мозъчна атака, ролева игра, дидактическа игра, симулации и др.) педагогическите специалисти се запознават със същността на иновацията като термин и възможностите да прилагат съвременни иновативни техники за подобряване качеството на образователния процес в детската градина. В процеса на обучение се запознават с възможностите за ползване на мобилни приложения и онлайн платформи в образователния процес. В квалификационната форма се включиха и успешно завършиха обучението с присъждане на 2 квалификационни кредита 19 педагогически специалисти от ДГ № 178, ДГ № 28, ДГ № 101 и ЧДГ „Усмивка“.

Scroll to Top