Новини

Обучение на тема „Иновативни практики и техники в педагогическата практика“ от 21 април до 30 юли 2020 г. с възложител РУО - София-град

13/10/2020 | Публикувано от: Експерт

От 29 до 30 юли 2020 г. в гр. Пещера се проведе присъствената част от обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” с възложител РУО – София-град и изпълнител - обучителна организация „Изоблок“ ЕООД. Обучението бе на тема: „Иновативни практики и техники в педагогическата практика“ с продължителност 32 академични часа. Чрез използване на различни интерактивни методи на обучение (обсъждане, дискусия, визуализация, казус, мозъчна атака, ролева игра, дидактическа игра, симулации и др.) педагогическите специалисти се запознават със същността на иновацията като термин и възможностите да прилагат съвременни иновативни техники за подобряване качеството на образователния процес в училище. В процеса на обучение се запознават с възможностите за ползване на мобилни приложения и онлайн платформи в образователния процес. В квалификационната форма се включиха 19 педагогически специалисти от ЧСУ „Веда“, на които са присъдени по 2 квалификационни кредита.

Scroll to Top