Новини

Обучение на тема „Мотивация за работа и учене. Бърнаут в педагогическата практика.“ от 21 април до 23 август 2020 г. с възложител РУО - София-град

13/10/2020 | Публикувано от: Експерт

От 22 до 23 август 2020 г. в гр. Пловдив РУО – София-град в качеството му на възложител и обучителна организация „Изоблок“ ЕООД проведоха обучение на 21 педагогически специалисти от ДГ №148, ДГ №74, ДГ №103 и ДГ № 15 по по проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”. Обучението бе на тема: Мотивация за работа и учене. Бърнаут в педагогическата практика.“ с продължителност 32 академични часа. Професията учител е трудна и сложна професия, в която личностните качества на педагога, неговите цели и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Липсата на мотивация за работа се отразява пряко на поверените му деца, затова е важно учителят да може да управлява мотивацията и да се справя с негативните влияния на бърнаут - т.н. прегаряне , което е емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на работата. В процеса на обучение учителите се научават да познават факторите, които влияят на мотивацията в педагогическата дейност, осъзнават значението на мотивацията за работа в образователната среда, запознават се със синдрома Бърнаут, самооценка и начините за справяне с него. Педагогическите специалисти преминаха успешно обучителната програма и на всички бяха присъдени по 2 квалификационни кредита.

Scroll to Top