Новини

Обучение на тема „Диагностика и превенция на агресията в училище“ се проведе в 7.СУ „Свети Седмочисленици”, гр. София

11/07/2019 | Публикувано от: Администратор

В периода 01.07 - 06.07.2019 г. в 7. СУ „Свети Седмочисленици”, гр. София се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. - Дейност 1. Тема на обучението беше „Диагностика и превенция на агресията в училище“, а обучаващата организация - Сдружение „Образование без граници – БГ 2012” с лектори Златка Драгнева и Аделина Иванова. По време на обучението, преподавателите придобиха нови и развиха съществуващи знания и умения за справяне с агресивното поведение при учениците; формираха умения, техники и подходи за справяне с гнева; изградиха технически и практически стратегии за овладяване на ситуации свързани с агресивни прояви; развиха интерактивен подход в тренинга, което в последствие да доведе до бързи и адекватни реакции при агресивно поведение на ученици и родители. Използвана бе информация от различни източници и модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на въздействия върху агресивните прояви на учениците, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати в учебно-възпитателната дейност. В резултат на обучението се очаква учителите да усвоят и прилагат психологически и дидактически технологии, критично и конструктивно мислене за ефективно търсене и преодоляване на агресивните прояви. Очаква се също така да се подобрят уменията на учениците за изграждане на чувства на емпатия и взаимопомощ. Така ще се поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в училищния колектив, ще се създадат възможности за екипност и сътрудничество. Обучението се състои от 24 часа присъствени и 24 часа самостоятелна работа след курса, с присъждане на 3 квалификационни кредита. Обучението се осъществи с 2 групи, на които присъстваха общо38 педагогически специалисти от 7.СУ „Свети Седмочисленици”.

Scroll to Top