Новини

👉 ВАЖНO: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 и промяна в Стандартна таблица на разходите

18/01/2021 | Публикувано от: Администратор

Извънредното положение и последвалата го извънредната епидемична обстановка в страната наложиха вземането на експедитивни решения с оглед недопускане преустановяването на учебния процес в училищата.

 Приетите от Министерството на образованието и науката мерки за намаляване на негативните последици от COVID-19 се изразяват във въвеждането и поддържането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване, с което се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен ученик.

Въвеждането на дистанционното обучение доведе до усвояване на знания и умения за работа в дигитална среда, подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения, намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места, модернизиране на методите и средствата за обучение, повишаване качеството на образованието, по-добрата дигитална подготовка на учениците, насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот, както и до осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

За целта бяха извършени нормативни промени, вследствие на които се даде възможност на педагогическите специалисти без прекъсване да повишават своята квалификация и с цел обезпечаване на мерките и дейностите, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

В тази връзка беше издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, която влезе в сила от 27.11.2020 г., съгласно която, присъствената част на обученията по Дейност 1 може да се провеждат включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, съгласно изменението и допълнението на Наредба 15, когато обучението за повишаване на квалификацията, включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, се извършва по програма, която предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на за броя присъствени академични часове.

Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по одобрена програма, която предвижда синхронно обучение от разстояние в електронна среда, обучителната организация трябва да ползва електронна платформа за провеждане на обучението, която да:

  • позволява конфигуриране и използване на виртуална стая за видео- и аудиовръзки; разговор, чат, споделяне на екрана на преподавателя; визуализация на различни информационни обекти (текст, презентация, изображения, мултимедия и др.);
  • поддържа запис на обучението с възможност за контролирано споделяне на записа;
  • поддържа вход със служебните акаунти, създадени и поддържани от Министерството на образованието и науката за всички учители в домейна @edu.mon.bg;
  • да различава типовете потребители (обучител, участник, експерт) и позволява администриране и достъп до различните функционалности и ресурси;
  • да осигурява създаването на различни по структура тестове за завършване на обучението с възможност за автоматична оценка, запис на резултата и обратна връзка за всеки отделен курс.

Изменението и допълнението на Наредба 15 доведе и до промяна в Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методологията, обосноваваща изведените размери на разходите, приложима за обучения на педагогически специалисти, започнали след 01.01.2021 г.

 

Екип по проект КПРПС

Scroll to Top