Новини

Информация за възстановяване на разходите по придобиване на ПКС

18/01/2021 | Публикувано от: Администратор

Във връзка с множество запитвания от учители от цялата страна относно придобиване на Четвърта ПКС и начина на възстановяване на средства по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), Ви информирам за  следното:

 

  1. Педагогическите специалисти, които желаят да се възползват от възстановяване на разходите по придобиване на професионално-квалификационна степен, заявяват участието си в дейността на проекта (Дейност 2), като подават Заявление до директора на образователната институция, в която работят по трудов договор. Заявлението се подава непосредствено преди включване на педагогическият специалист в процедура за присъждане на професионално-квалификационна степен или в подготвителен курс за Пета и Четвърта ПКС (съгласно изискванията на Раздел VI  на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти). Неразделна част от заявлението се счита Декларацията за участие в дейността и Картата за участие. Педагогическите специалисти сами избират висшето училище, където да се включат в процедура.
  2. Подадените заявления, включително от директорите, се вписват в Регистър за подадени Заявления за участие в Дейност 2 по проект КПРПС
  3. За отчитане техническото изпълнение на дейността педагогическият специалист представя на директора копие на издадения му документ за участие в подготвителен курс – Удостоверение и за включване в процедура за присъждане на ПКС – Свидетелство, придружени с копие на платежния/те документ/и за платената/ите от него такса/и. 
  4. Директорът, с придружително писмо до Началника на съответното РУО ежемесечно предоставя отчетните документи за възстановяване на разходите по дейността за присъждане на ПКС по проекта.
  5. Заявяването на средства от бюджета на проекта се извършва от Началника на съответното регионално управление на образованието до ръководителя на проекта чрез представяне на Декларация за участие в преките дейности и за отчитане на техническото и финансово изпълнение на проекта - Образец Декларация-преки-разходи-РУО, ведно с приложенията към нея.
  6. Възстановяването на разходите се извършва в определен размер, съгласно заявената от педагогическия специалист процедура по за присъждане на ПКС (във Вашия случай 4 ПКС).
  7. Изплащането на средствата се извършва само по банков път по сметка, посочена от педагогическия специалист в подаденото от него заявление.
  8. По проект КПРПС са изработени Указания за изпълнение на дейност 2

 

В профила на всеки педагогически специалист в секция Полезни документи са публикувани указания за изпълнение на Дейност 2 и заявление за участие.

 

Екип на проект КПРПС

Scroll to Top