Новини

👉 ВАЖНO: Информация за обучения по дейност 1

21/01/2021 | Публикувано от: Администратор

Във връзка с постъпили множество запитвания, считаме за ВАЖНО да ви уведомим, че през  четвъртата кампания по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ се предоставя възможност на педагогическите специалисти, преминали обучения през предишни кампании по проекта да се включат повторно в избрани от тях обучения.

Следва да имате предвид, че педагогическите специалисти, които не са участвали към настоящия момент в обучения са с предимство.

Scroll to Top