Новини

Удължаване на срока за изпълнение на дейностите по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

21/04/2021 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че с Допълнително споразумение № 1 от 15.04.2021 г. към административен договор BG05M20P001-2.010-0001-C01 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” по ОП НОИР, срокът за изпълнение на дейностите по Проекта се удължава от 36 на 46 (четиридесет и шест) месеца, но не по-късно от 31.12.2022 година.

Във връзка с гореизложеното и предвид постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по Проекта се предоставя възможност:

- в групите за обучения по Дейност 1 да се включват повече от 10% педагогически специалисти, над 54 годишна възраст;

- на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании по Дейност 1, да се включат неограничен брой пъти в предстоящи обучения по Дейност 1 до края на проекта;

- педагогическите специалисти получили финансиране по  Дейност 2 за придобиване на съответната професионално-квалификационна степен (ПКС), да кандидатстват за възстановяване на разходите за придобиване на по-висока ПКС до края на Проекта.

Scroll to Top