Новини

Обучение на тема „Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение “ проведе СУ „Максим Райкович“, град Лясковец

15/07/2019 | Публикувано от: Администратор

В периода 08.07 – 10.07. 2019г. преподаватели от СУ „Максим Райкович“, град Лясковец взеха участие в обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. - Дейност 1 в град Девин. Обучаващите се педагогически специалисти бяха разделени на две групи. Темата на обучението беше „Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение “, с обучаващата организация - Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД, и лектори: Мария Веселинова Димитрова и Иван Савов Тричков. По време на обучението, учителите работиха по проблеми свързани с техники за управление на класната стая и предотвратяване на проблемното поведение на учениците. Лекторите провокираха с много казуси и проблемни ситуации от различни сфери на социалната среда. Чрез ролеви игри в различни ситуации бяха направени анализи и коментари, които да помагат при разрешаване на конфликтни ситуации. Учителите придобиха нови знания и компетенции, които да им помогнат в личностно и професионално развитие, както и за създаване на положителен психо - климат. Обучението се състоя от 24 часа присъствени и 24 часа онлайн обучение след курса, с присъждане на 3 квалификационни кредита. На обучението присъстваха 37 педагогически специалисти от СУ „Максим Райкович“, град Лясковец.

Scroll to Top