Новини

Обучение на тема: „Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците“

16/07/2019 | Публикувано от: Администратор

От 05.07 – 07.07.2019г. в хотел „Св. Георги“, гр. Банско се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. - Дейност 1. Тема на обучението беше „Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците“, обучаваща организация - „АКАДЕМИКА НИКЕ“ OOД с лектори Кристина Николова и Ралица Коцева. Обучителната програма на учителите от СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени премина динамично, с участие в беседи, обсъждания, ролеви игри, симулации, с балансирано съчетание между теоретично представени управленски методи, техники и инструменти за работа. По време на обучението учителите споделиха конкретни инструменти и методи, свързани с планиране на учебната дейност чрез залагане на мотивиращи и практически приложими цели пред учениците, планиране на практики, които предполагат активното включване на учениците по време на час, проследяване и визуализиране на напредъка на учениците. Част от обучението премина извън залите – в изследване на околната градска среда като част от метода „учене чрез правене“. Разделени по групи, учителите реализираха собствени изследователски проекти, прилагайки алгоритъм на работа, придобивайки директни и непосредствени впечатления от обучението, като част от стратегиите за мотивиране на учениците. Обучителната програма предостави възможност за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, за запознаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес за осигуряване на напредък на учениците и повишаване на образователните резултати. Обучението се състоя от 32 часа, с присъждане на 2 квалификационни кредита и беше организирано за 2 групи от общо 31 педагогически специалисти от СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени.

Scroll to Top