Новини

В ПГЕБ се проведе обучение на тема "Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?"

16/07/2019 | Публикувано от: Администратор

На 01. 07. 2019 г. в Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" гр. София стартира обучение за 1 квалификационен кредит на тема "Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?". Изпълнител на обучението беше „Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти” ООД с обучител Мая Митева. Участие в него взеха 15 педагогически специалисти от гимназията. Целта на проведеното обучение бе преподавателите да овладеят и използват различни техники за справяне с агресивното и неподходящо поведение на деца и ученици в училище. Чрез ролеви игри в различни ситуации бяха направени анализи и коментари, които да помагат при разрешаване на конфликтни ситуации. Учителите придобиха нови знания и компетенции, които да им помогнат в създаването на положителна учебна среда Обучението се проведе по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за профисионално развитие на педагогическите специалисти" (КПРПС), финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Scroll to Top