Новини

Проведено обучение на педагогически специалисти от Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - Благоевград

23/07/2019 | Публикувано от: Експерт

На 07.07.2019 г. и 08.07.2019 г. се проведе обучение на педагогическия колектив на Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград, по проект BG 05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Дейност 1. Обучението беше подчинено на темите: „Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда“ и „Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи на противодействие“. На участниците в обучението, което се проведе във Велинград, бяха представени изключително полезни, иновативни методи, които дават възможност за обогатяване на знанията и на уменията на учителите за по-ефективна работа с подрастващите. Поставени в симулативни ситуации, свързани с учебно-възпитателната дейност в училищната среда, преподавателите научиха нови начини за стимулиране на логическото мислене на учениците. Креативността в направените упражнения показа правилния път за достигане до чувствата и емоциите на учениците, което е важна предпоставка за комуникацията с учениците и съответно за постигане на по-добри резултати в учебния процес. Проведеният курс допълни и обогати методиката на обучение на педагогическите специалисти, за да може да се отговори на непрекъснато нарастващите нужди на подрастващото поколение. Заниманията имаха за цел да подобрят уменията за дефиниране на ясни образователни цели, планиране на подходи и техники за учене, мотивиране на учениците за творческо мислене, организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на учебния процес.

Обучение педаг. спец. 07-08.07.2019 , в гр.Велинград
Scroll to Top