Новини

Педагогически специалисти от град Банско взеха участие в обучение на тема „Иновативно училище“

23/07/2019 | Публикувано от: Администратор

В периода от 23.06 – 26.06.2019 г. в с. Огняново, обл. Благоевград се проведе обучение на тема „Иновативно училище“, с лектор Ивайло Иванов, представител на „КАБИНАТА БГ“. Обучението се реализира чрез Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По време на обучението, лекторът предостави на учителите възможност сами да създават и управляват приложения в Microsoft Office 365, които приложения впоследствие биха могли успешно да използват в процеса на преподаване. Внимание беше обърнато и на приложението Microsoft Sway – за онлайн създаване и представяне на интерактивни отчети, доклади, презентации и др. Целта на проведеното обучение е педагогическите специалисти да бъдат запознати с иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество. След приключване на обучението, учителите придобиха знания и умения за прилагане на техники за работа с ученици чрез използването на информационни и комуникационни технологии, което би допринесло за разнообразяване и допълване на обучителния процес в училище. В обучението взеха участие двадесет и един педагогически специалисти от гр. Банско, като деветнадесет от тях са от НУ „Св. Паисий Хилендарски“, а трима от други образователни институции от града.

Scroll to Top