Новини

Обучение на тема„Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място” се проведе в ДГ № 3 „Слънце” град Петрич

23/07/2019 | Публикувано от: Администратор

На 06.07.2019г. в ДГ № 3 „Слънце”, град Петрич, 17 педагогически специалисти от детската градина взеха участие в обучение на тема „Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място”. Обучението беше организирано по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Лектор на обучението беше Мария Дерижан от Център „Щастие” ЕООД. В резултат на обучението се очаква педагозите разпознават: стресори (стресови фактори) на работното място; стадии на протичане на стреса и общ адаптационен синдром; стадии на реакция на човека; последици; както и да усвоят методи за превенция и методи за интервенция. Избраната тема даде възможност на педагогическите специалисти сами да определят нивото си на тревожност. По време на обучението се приложиха на практика методите за превенция и интервенция в група и индивидуално. Учителите считат, че усвоените по време на обучението знания и умения лесно ще бъдат прилагани в работа им. Нивото на самосъзнание, спокойствие и авторитета им пряко кореспондират с възможностите им за справяне с дистреса на работното място.

Ролеви игри по време на обучение
Scroll to Top