Новини

Обучение на тема: „Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение“

23/07/2019 | Публикувано от: Администратор

В периода от 14.07.2019 г. до 18.07.2019 г. в хотел „Съни Вю Централ“, к.к. Слънчев бряг, обл. Бургас, се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. - Дейност 1. Тема на обучението беше: „Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение“, обучаваща организация – Сдружение „Институт за прогресивно образование“, с лектори Мариана Банчева и Светлана Нанчева. Обучението беше с продължителност 48 академични часа, с присъждане на 3 квалификационни кредита и беше организирано за 2 групи от общо 29 педагогически специалисти от 7 училища от област Добрич- ОУ „Хр. Ботев“, с. Зърнево; ОУ „П. Хилендарски“, с. Безмер; ОУ „Отец Паисий“, с. Нова Камена; НУ „Хр. Ботев“, с. Каблешково; ОУ „ Г. Раковски“, с. Сенокос; ОбУ „В. Друмев“, с. Орляк и ОбУ „Й. Йовков“, гр. Добрич. Обучителната програма премина динамично, с работа в пленум и в малки групи, чрез използване на интерактивни методи за обучение - мозъчна атака, дискусия, работа с казуси, анализ на конкретни практически ситуации, споделяне на опит, симулации. Обучението предостави възможност за развитие на умения за дефиниране на ясни образователни цели и за планиране на подходи и техники за учене и мотивиране на учениците; за придобиване на познания и умения за отчитане на специфичните потребности на конкретния ученик и планиране на дейности за индивидуална работа и подкрепа; за използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, конструктивни и активни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати. Педагогическите специалисти, взели участие в обучението останаха вдъхновени и мотивирани за използването на повече иновативни техники в процеса на работа с учениците.

Брейнсторминг по време на обучение
Scroll to Top