Новини

Педагогически специалисти от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“- гр. Пазарджик участваха в изнесено обучение на тема "Подходи и методи, ориентирани към личността в образователната институция“

29/07/2019 | Публикувано от: Експерт

На 04. 07. 2019 г. стартира обучение на тема "Подходи и методи, ориентирани към личността в образователната институция"- 32 академични часа, 2 квалификационни кредита. Изпълнител на обучението беше Бургаски свободен университет с обучител доц. Емил Бузов. Участие в него взеха 25 педагогически специалисти от гимназията. Целта на проведеното обучение бе учителите да овладеят и използват в практиката си различни личностноориентирани методи и техники за обучение. Чрез ролеви игри в различни ситуации, разрешаване на казуси и споделяне на професионален опит бяха презентирани и обсъдени добри практики, които да спомогнат за възприемането на същността и практическото приложание на методите на обучение, поставящи личността на ученика в центъра на образователно-възпитателния процес. Учителите придобиха нови знания и компетентности, които да им помогнат в създаването на положителна учебна среда. Обучението се проведе по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за профисионално развитие на педагогическите специалисти" (КПРПС), финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Scroll to Top