Новини

Учители от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил участваха в изнесено обучение на тема “Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението“

30/07/2019 | Публикувано от: Експерт

На 28.07.2019 г. стартира обучение на тема „Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението“ - 32 академични часа, 2 квалификационни кредита. Изпълнител на обучението е СНЦ "Образование и технологии" с обучител проф. д-р Румяна Папанчева. Участие в него взеха 24 педагогически специалисти от гимназията. Съвременното училище изисква прилагане на компетентностен подход в образованието при работа в богата на технологии среда и нови форми, и методи на педагогическо взаимодействие между педагози и обучаеми. За осъществяване на тази комплексна задача трябва да се реализира динамичен модел, при който от съществено значение е педагогът да може да приложи най-правилния подход според конкретните условия и конкретните ученици. В хода на обучението се поставят акценти, както върху педагогическата страна на проблема, така и върху формирането на конкретни знания и умения за работа в богата на технологии среда. По време на тренинг сесиите се осъществи работа по интердисциплинарни интерактивни задачи, както и работа с конкретни уеб-базирани приложения и облачни технологии. Програмата на курса включва темите: иновации в преподаването, оценяване и портфолио, проектно-базирано обучение и екипни задачи и форми на работа, използване на облачни технологии и уеб-базирани ресурси. Съчетават се тренинг сесии по творчески интердисциплинарни задачи и тренинг сесии за формиране на конкретни дигитални умения у учителите. Обучението се проведе по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за профисионално развитие на педагогическите специалисти" (КПРПС), финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

обучение
Scroll to Top