Новини

Дигитализацията на образованието – новите информационни и комуникационни технологии в училище

31/07/2019 | Публикувано от: Администратор

В периода 29 юли - 31 юли 2019 г. в хотел „Феникс“, гр. Хисаря се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. - Дейност 1. Тема на обучението беше: “Дигитализацията на образованието – новите информационни и комуникационни технологии в училище”, с лектор доц. Надежда Калоянова. Обучителната организация, предлагаща програмата е Сдружение „Синдикат на българските учители“ Основните цели на програмата по Дигитализация на образованието и ИКТ в училище са насочени към познаване системата на новите технологии, придобиване на умения за работа с тези технологии в рамките на учебния процес и на извънучебните дейности в образователната система, прилагането им за оптимизиране училищната и учебната дейност. Обучението беше проведено под формата на учебни дискусии, лекции и практическа работа. Обучаемите бяха разделени на малки групи, като учебният процес беше динамичен и забавен. Участниците в обучението останаха вдъхновени и мотивирани за използването на повече иновативни техники в процеса на работа с учениците.

Scroll to Top