Новини

Проведено обучение в 60 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр София

18/12/2018 | Публикувано от: Експерт

На 15.12.2018 г. в 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе обучение на учителите по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението е организирано от РААБЕ БЪЛГАРИЯ с лектор Детелинка Траянова в тематично направление „Иновативни методи на преподаване“ по програма: „Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание (частично присъствено обучение)“.

Групата за обучение на 60 ОУ
Scroll to Top