Новини

Обучение на 20 педагогически специалисти по Проект BG05M2OP001-2.010-0001

19/12/2018 | Публикувано от: Експерт

Проект Квалификация На 24 ноември 2018 г. в 5 основно училище „ Иван Вазов“ се проведе обучение на 20 педагогически специалисти на тема“ Внедряване на облачни технологии като средство за решаване на образователни задачи“ по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти , финансиран от Оперативна програма“ Наука и образование за интелигентен разстеж“ 2014-2018, съфинансирана от Европейския съюз, Европейските структурни и инвестиционни фондове . http://5ou-ivanvazov.com/wp-content/uploads/2018/12/Проект-квалификация-2018👌

Обучение в 5 ОУ "Иван Вазов"на 24.11.2018г.
Scroll to Top