Новини

Важно за доставчиците на обучения!

10/10/2018 | Публикувано от: Администратор

Публикуването на програми за обучения се извършва по теми, включени в едно от трите тематични направления:
ТН1. Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
ТН2. Прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
ТН3. Повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.
Съгласувайте публикуването на програми за обучение с приложения списък на темите по административни области (региони).

Scroll to Top