Новини

Стартиране на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

24/01/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационната степен (ПКС) по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Дейността ще е с период на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.

Всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в Дейност 2 като подаде Заявление до директора на училището/детската градина (по образец), в което посочва за коя процедура за придобиване на ПКС ще кандидатства, както и дали желае да се включи в подготвителни курсове за придобиване на Пета или Четвърта ПКС. Идентификацията ще става чрез посочване на код по Админ. В заявлението педагогическият специалист ще посочва и департамента към висшето училище, където ще кандидатства. Процедурата за придобиване на ПКС се осъществява от департаменти на висши училища, които имат програмни акредитации за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация "учител" и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка. Кандидатът е свободен сам да избира квалификационния курс.

Присъдената професионално-квалификационна степен ще се удостоверява със свидетелство за професионално-квалификационна степен, което ще се представя при отчитане на дейността (приложения № 17 - 21 от Наредба 12/2016 г.).

ВАЖНО! Възстановяването на разходи за включване в подготвителни курсове за придобиване на Пета или Четвърта ПКС е допустимо само, ако в рамките на периода на изпълнение на проекта, след преминатия подготвителен курс, педагогическият специалист е придобил Пета или Четвърта ПКС.

Изпълнението на дейността се отчита пред директора на съответната образователна институция (училище/детска градина), където педагогическият специалист е заявил желанието си за участие.

Scroll to Top