Новини

Обучение на педагогическите специалисти на тема „Управление на дисциплината в класната стая“

18/01/2019 | Публикувано от: Експерт

На 16. декември 2018 год. от 9:00 часа в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема „Управление на дисциплината в класната стая“ по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Групата от 15 учители бе приветствана от директора на училището – инж. Димитринка Колева-Васева. След изключително интересната теоретична час, изнесена от лектора Ваня Димитрова – представител на обучителната организация РААБЕ България ЕООД, учителите се включиха активно в практическата част на обучението. Бяха разгледани различни учебни ситуации, свързани с управлението на дисциплината в класната стая. Беше изяснена философията на мениджмънта в учебната среда, както и бяха дадени конкретни препоръки за действия при нарушаване на дисциплината в часа от различен тип. Учителите бяха запознати с голям набор от превантивни действия, които да бъдат предприети за да се избегне нарушаването на дисциплината. В заключителната дискусия учителите оцениха ефективността на стратегията, в която позитивната дисциплина, въвеждането на правилата със съдействието на самите ученици и изграждането на градивна емоционална връзка между учителя и класа е работеща в полза на добрия микроклимат в класната стая. Накрая всички бяха убедени, че не само ученикът, но и учителят имат нужда от „любов, власт, свобода и забава“. Във финала на обучението усмивките на лицата на всички участници бяха най-неопровержимото доказателство за удовлетворение от проведеното обучение.

Scroll to Top