Новини

Проведено обучение по проект КПРПС в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография

24/01/2019 | Публикувано от: Експерт

На 08.12.2018 г., 19.12.2018 г. и 20.12.2018 г. в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография се проведе обучение на педагогическия екип по проект BG05M2OP001-2.010-0001 – „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Мениджмънт на класната стая. Изграждане на позитивна образователна среда“. Обучителна организация "РААБЕ България" ЕООД.

Scroll to Top