Новини

Изпълнение на Дейност 2

11/02/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че екипът на проекта изготви указания за участие и пакет за отчитане на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Същите ще бъдат публикувани и достъпни във Вашите профили в информационната система.
С уважение,
Екипът на проект КПРПС

Scroll to Top