Новини

На вниманието на директорите на училища и детски градини - Възложители на обучения по Дейност 1 по проект КПРПС!!!

03/05/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми директори, Уведомяваме Ви, че в съответствие с раздел VII. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ПО ПРОЕКТА от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ извършването на текущ мониторинг за изпълнение на обученията по Дейност 1 се осъществява от екипа на проекта или от възложителя чрез изготвяне на формуляр за извършена „проверка на място”, с отразени в него констатации, забележки и/или препоръки. Резултатите от извършения мониторинг служат за оценка на провежданите обучения и при необходимост за предприемане на мерки за подобряване на качеството им. При извършване на мониторинг се изготвя формуляр за проверка на място (Приложение № 11 към Инструкцията). При възложители на обучения по Дейност 1 - училища или детски градини, мониторингът се извършва от екипа на проекта по предварително утвърден график, в т.ч. от екипа към РУО. Контролът по изпълнението на дейността може да се извърши и от възложителя (училище или детска градина), съгласно чл. 9 от Договора за провеждане на обучения по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1​. В тези случаи проверката се осъществява от лице/а от ръководния състав на образователната институция, но САМО, ако същият/те не участват в конкретното обучение. Документирането на проверката се извършва чрез изготвяне на утвърдения образец - Приложение № 11. Същият става неразделна част от отчетната документация за изпълнението на проекта. Настоящата информация служи за сведение и изпълнение от директорите на училищата и детските градини, одобрени от съответното РУО да бъдат възложители на обучения по Дейност 1 по проект КПРПС. С уважение, Екипът на проект КПРПС

Scroll to Top