Как да придобия учителска правоспособност

Професионална квалификация "учител" се придобива във висшите училища при условията и по реда на наредбата по чл. 213, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование:

  1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;
  2. след дипломирането - чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство.

Обучението за придобиване на професионална квалификация "учител" включва теоретична и практическа подготовка и се осъществява при условията и по реда на наредбата по чл. 213, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Лицата, които придобиват професионална квалификация "учител" едновременно с обучението за придобиване на висше образование и за които се организира и провежда практическа подготовка (хоспетиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика) в детските градини и училищата и които самостоятелно участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.

"Стажант-учителите" осъществяват практическата подготовка под непосредствено наблюдение и ръководство на:

  1. "учител-наставник" от детската градина или от училището, където се организират и провеждат съответните форми на обучение;
  2. преподавател от висшето училище.
Scroll to Top