Искам и мога да работя като учител

Функции на длъжността "учител"

 1. планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на децата и учениците, както и на възможностите за развитието им;
 2. организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата или на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и децата/учениците и между самите деца/ученици, така и между учител и родител;
 3. оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;
 4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците;
 5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на децата или на учениците в образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;
 6. отговорност за живота и здравето на децата и учениците както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
 7. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията, като квестори, оценители, консултанти и др.;
 8. участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

Функции на длъжността "старши учител"

Длъжността "старши учител" освен чрез функциите на длъжността "учител" се осъществява и чрез функции, свързани със:

 1. провеждането на вътрешноинституционалната квалификация:
  • по съответните учебен предмет, модул или образователни направления в детската градина;
  • планиране, организиране и провеждане на методическа дейност на помощник-възпитателите в детската градина;
 2. участие във:
  • подготовката на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;
  • диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и необходимостта от допълнителна работа;
  • провеждането на външно оценяване и държавни зрелостни изпити;
  • провеждането на училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни форми и дейности;
 3. обобщаване и анализиране на резултатите, получени от:
  • проследяването на постиженията на децата по възрастови групи;
  • оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на ниво клас.

Функции на длъжността "главен учител"

 1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията с актуализирането й и с отчитането на изпълнението й;
 2. планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност;
 3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;
 4. участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани със:
  • националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити в училището;
  • обобщаването на резултатите от националното външно оценяване и от държавните зрелостни изпити за училището;
  • олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато областен или национален кръг се провежда в съответното училище;
 5. консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността "старши учител" в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на децата и учениците;
 6. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител", по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане.
Scroll to Top